راهنمای طبقات

طبقه 3
اتاق عمل
طبقه 4
کلینیک تخصصی ، پذیرش جراحی ، ترخیص ، امور بیمه شدگان
طبقه 1
مدیریت ، حسابداری و امور مالی اداری ، آزمایشگاه
طبقه 2
بخش بستری
طبقه منفی 1
اورژانس ، دندانپزشکی
طبقه همکف
پارکینک ، نگهبانی